Документи

Нашето мото е Да вкараме ред в бизнеса.

Затова с barsy имате всички документи, необходими за вашия тип бизнес, на едно място. Системата дава възможност за издаване на фактури, приемо-предавателни протоколи, оферти, договори, гаранционни карти, заявки, клиентски карти за лоялност и др. - навсякъде и по всяко време. Предимствата на barsy са бързината, с която може да организирате документите си и постоянния достъп до тях.

Документи

Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия

 • Директно изпращане по e-mail на всички документи
 • Задаване на стартова номерация
 • Възможност за печат на цените с ДДС или без ДДС
 • Създаване на фактура директно от сметка
 • Възможност за използване на персонален код вместо подпис
 • Създаване на фактура към повече от една сметки (сумиран документ)
 • Възможност за клониране на фактура
 • Визуализация на свързани документи, сметки и бележки към фактура

Оферти

 • Статуси и резултати от оферта
 • Въвеждане на капаро и предплащане в проценти
 • Избор на уникалност за номерацията - абсолютна (постоянна номерация от стартов номер) и периодична (номерация за определен период от време)
 • Създаване на сметка, клиентска заявка, зареждане, документ, директно от преглед на оферта
 • Възможност за създаване на шаблони и редактиране на вече съществуващи
 • Съставяне на оферти, съдържащи артикули от каталога
 • Разделяне на артикулите в групи
 • Показване на снимки на артикулите
 • Изпращане на офертите по мейл до клиент
 • Свързани документи и бележки към офертата

Гаранционни карти

 • Редактируем шаблон
 • Директно създаване на нов шаблон от гаранция
 • Статуси на гаранциите
 • Лесно създаване на сметка, клиентска заявка, зареждане, документ
 • Бутон за директно изпращане по email
 • Задаване стартов номер на гаранциите
 • Уникалност на номера на документа - абсолютна (постоянна номерация от стартов номер) и периодична (номерация за определен период от време)
 • Възможност за въвеждане на сериен номер - група атрибути
 • Въвеждане на гаранционен срок чрез характеристика

Приемо-предавателни протоколи

 • Избор на уникалност за номерацията - абсолютна (постоянна номерация от стартов номер) и периодична (номерация за определен период от време)
 • Задаване стартов номер на документа
 • Създаване на сметка, клиентска заявка, зареждане, документ, директно от преглед на приемо-предавателния протокол
 • Създаване на нова версия от конкретния документ (в бележки автоматично се попълва от кой документ е създаден протокола)
 • Групиране на артикули и задаване на настройки за всяка отделна група - тотал, закръгляване и други
 • Статуси на приемо-предавателните протоколи
 • Редактиране и създаване на шаблони
 • Директно изпращане по email към клиент

Договори

 • Уникалност на номера на документа - абсолютна (постоянна номерация от стартов номер) и периодична (номерация за определен период от време)
 • Задаване стартов номер на договорите
 • Възможност за създаване на различни шаблони
 • Използване на статуси - Отворен, Изпратен, Затворен, както и възможност за създаване на нови статуси
 • Съхранение на шаблон директно от договора
 • Преглед и редакция на шаблон
 • Диференциране на група артикули в договора - задаване на закръгление в цената, ДДС група, със или без тотал за конкретната група, дали да се визуализират снимки на артикулите или не
 • Въвеждане на бележки
 • Задаване на вальор

Интрастат декларации

 • Създаване на Интрастат декларация след въвеждане на декларираща страна, лице за контакт и основни данни
 • Възможност за експорт в различни файлови формати
 • Възможност за директен печат
 • Структуриране на данните във файла според изискванията на регулаторните органи
 • Генериране на файл с подходящ формат

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.